detti e proverbi

In  questa pagina riportiamo detti e proverbi in ordine alfabetico. Ringraziamo la pagina di facebook dei "I Figli di Ferruzzano e la Biblioteca" che ci ha permesso di utilizzare questa raccolta. Puoi contribuire anche tu ad incrementare l'archivio inviandoci i detti che conosci attraverso il form  inserito nei contatti.
A

--------------------------------------------A--------------------------------------------------

A1 - A gatta prescialora faci i gattuzzi orbi

A2 - A lingua non avi ossu ma spezza l'ossu

A3 - Aundi pari ca u lardu spandi a malapena u cavulu cundi

A4 - Aundi non si mbitato no jiri ca si cacciatu

A5 - A paura guarda vigna no supala

A6 - A soggera pa nora fu di zuccharu e non fu bona

A7 - Acqua davanti e ventu darretu

A8 - Acqua passata non macina mulinu

A9 - A matinata faci a jiornata.

A10 - A petra chi non faci lippu sa leva a jumara

A11 - A pratica ruppi a grammatica

A12 - A vecchiaia scarpi russi

--------------------------------------------C---------------------------------------------------

C1 - Cu prima non pensa, dopo suspira.

C2- Cu si marita è cuntentu 'nu jiornu, cu' mmazza ' u pòrcu è cuntentu n'annu.

C3 -Cu sùffri d'amùri non senti dolùri.

C4 - Cu si guardau si sarvau

C5 - Cu non si raspa a testa chi so mani non si passa a mangiasumi

C6 - Cu catta chigliu chi vidi si vendi i ciaramidi

C7 - Cu non navi chiffari pigghia u pettinu e pettina i cani

C8 - Cu bella voli appariri peni e guai ndavi a patiri

C9 - Centu nenti mazzaru a mula du viscuvu

C10 - Cu vidi mogliu zappa fundu

C11 - Chioviri e moriri nenti si voli

C12 - Cu dassa a strata vecchia pa nova sapi chi dassa ma non sapi chi trova

C13 - Cu ndavi sordi pochi sempri cunta cu ndavi a mughhieri bella sempre canta

C14 - Cu trova mogliu zappa fundu

C15 - Cu dormi non pigghia pisci

C16 - Cu ndavi a casa randi i menti spini e non mi si duna alloggiu a foresteri

C17 - Cu ti sapi ti tradi

C18 - Ca scusa du figghiolu a mamma si mangia l'ovu

C19 - Cu simina spini non mi vaj a scarza

C20 - Cu si guardau si sarvau

C21 - Cu patri e cu patruni non ndai mai raggiuni

C22 - Cu si marita è cuntentu nu jornu , cu mazza u porcu è cuntentu tuttu l'annu

C23 - Cu ti voli beni ti faci i ciangi e cu ti voli mali ti faci i rridi

C24 - Cu nasci tundu non mori quadratu

C25 - Cu beni ti volia petricegli ti minava

C26 - Ca scusa du figghjolu a mamma si mangia l' ovo

C27 - Cu a voli cotta e cu a voli cruda

C28 - Cu ndavi spezzi assai menti nte favi

C29 - Cu non caca beni centu voto vaghj e veni.

C30 - Cu si arza u primi a matina piscia aundi voli

C31 - Chiu scuru da menzanotte non veni

-----------------------------------------D----------------------------------------------------

D1- Dammi furtuna e jettami à mmari.

D2 - Du caru ccatta e du mercatu pensa

--------------------------------------------E-------------------------------------------------

E1 - E' megghju mammata mi ti giangi ca u suli i marzu i ti tingi

E2 - E' megghiu u pettu e pagli e no u surinu e spagli

E3 - È inutili i tifai mastro lanternaru se distinatu pa mimori o scuru

--------------------------------------------F----------------------------------------------------

F1 - Fatti cara avvidiri si voi essere amata

F2 - Fevraru curtu e amaru ma si marzu pungi scorciano l'unghj

F3 - Fu a regina e ndeppi bisognu da vicina

F4 - Fa beni e scordati fa mali e ricordati

F5 - Falla tu ca sai mejjiu

--------------------------------------------G-------------------------------------------------

G1 - Girala comu voi sempre è cucuzza

G2 - Quandu a gatta non c'è u surici balla

--------------------------------------------I-------------------------------------------------

I1 - I guai da pignata i sapi a cucchira chi miscita

I2 - I robbi lordi si lavano nta casa

I3 - I nu pilo faci nu travu

--------------------------------------------L -------------------------------------------------

L1 - L'occhiu du patruni ngrassa u cavagliu

L2 - L'omu gelusu mori cornuto

--------------------------------------------M-------------------------------------------------

M1- Maru u nudu ma è chiù maru u sulu

M2- Maru u poveru rricchiri e u ricchu mpoveriri

M3- Mugghieri e voi du paisi toi

M4 - Mercuri dintra e sumana e fora

M5 - Megghiu suli ca mali accumpagnati

M6 - Mangiari e bivari a gustu toi e vestimentu a gustu d'attri

M7 - Mpara l'arti e mentala da parti

M8 - Megghju l'ovu oghj ca a galiglina domani

--------------------------------------------N-------------------------------------------------

N1 - Nugliu ti dici lavati a facci ca si megghiu i mia

N2 - Na sula nuci nta nu saccu non faci scruscio

N3 - Non tuttu cihlglio chi luce è oru.

N4 - Na manu lava l'attra e tutti i due lavanu u visu

N5 - Non si poti ndaviri a gutti chjna e a mugghjieri imbriaca

N6 - Ndavi a cuda i pagjia

N7 - Non stuzzicari u cani chi dormi

--------------------------------------------O-------------------------------------------------

O1 - Occhiu non vidi e core non doli

--------------------------------------------P-------------------------------------------------

P1 - Pigghia i cunsigghj i tutti ma chigli da to testa ne dassari

P2 - Porci e fijioli comu i mpari i trovi

P3 - Puru i pulici ndanno a tussi

P4 - Pocu mangiari e pocu parrari non ficiaru mai mali

P5 - Pansa china fa cantari e non cammisa nova

P6 - Prima Natali no friddu e no fami dopo Natali friddu e fami

--------------------------------------------Q-------------------------------------------------

Q1- Quandu canta a cicala ffacciati a ficara

Q2 - Quandu u diavulo ti ccarizza voli l'anima

Q3 - Quandu u sceccu non voli i mbivi ta bacca i frischi

Q4 - Quandu chiovi e tira ventu marinaru statti abbentu

--------------------------------------------S-------------------------------------------------

S1 - Si pecura ti fai lupu ti mangia.

S2 - Si voi campari beni pigghja u mundu comu veni

S3 - Si voi perdere l'amicu o u mariti o u fai zzitu

S4 - Signuri provvidi u provviduto ca u poveru è mparatu

S5 - Si voli furtuna puru o cacari

S6 - Senza sordi non si canta missa

S7 - Si ndai prescia curcati

S8 - Si dici u peccatu ma no u peccaturi

--------------------------------------------T-------------------------------------------------

T1 - Tutti i petri da via non si ponnu cacciari

T2 - Tacca u sceccu aundi voli u patruni

T3 - Ti baca mi ti pettini e mi fai cannola Lu Santu che di Marmuru non suda

--------------------------------------------U-------------------------------------------------

U1 - U chiu è comu o menu

U2 - U jancu e u russu venanu du mussu

U3 - U Signuri duna pani a cu non avi denti.

U4 - U cani chi bbaia non muzzica

U5 - U Signuri non senti l'angiali cantari e senti i scecchi ragghiari

U6 - U bonu jornu si vidi da matina

U7 - U medicu pietusu faci a caia vermiciusa

U8 - U caglipu ngiuria u furcuni tirati paglia' ca si tingiutu

U9 - U Signuri manda a nivi o munti ca poti

U10 - U sazio non cridi u sdijunu

U11 - U mastru pignataru menti a manica aundi voli

U12 - U cani muzzica sempre u sciancatu

U13 - U surici si dissi da nuci :dammi tempu ca ti perciu

U14 - U giangendu futtiu u rridendu

U 15- U lupu cangia u pilu ma no u viziu

U16 - U tempu passa e l'ura veni

--------------------------------------------V-------------------------------------------------

V1 - Vai cu chigli meghjiu i tia e fanzi i spisi

V2 - Vicini mei specchiali me

contatti

Associazione Rudina

Viale G. Matteotti,1

89030 Ferruzzano (RC)

​​info@rudina.it

  Ideato e curato da Antonia Tallarida / Francesco Pezzimenti per Associazione Rudina © 2019

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon